Fases van TRIPS2021-04-14T08:23:43+00:00

De fases van data-ondersteund ontwikkelen

Elke school heeft zijn eigen ontwikkelvraag

Data-ondersteund ontwikkelen in het onderwijs kent vele fases. Waar de ene organisatie de uitdaging heeft om nuttige data op een goede manier te verzamelen, is de ander al een stuk verder en wilt deze data in zetten voor de eigen professionalisering. Omdat iedereen zich in een andere fase bevindt en omdat het niet realistisch is om van het ene op het andere moment een cultuuromslag te verwachten, werken wij ook in fases.

Bij TRIPS onderscheiden we vijf verschillende fases die organisaties doorlopen wanneer zij optimaal gebruik willen maken van data en zo als lerende organisatie de onderwijskwaliteit te verhogen. Hierin is onze ervaring dat organisaties die speciaal onderwijs verzorgen zich veelal in fase 0 of 1 bevinden. Data zijn hier immers lastiger te duiden dan in het reguliere onderwijs. Het reguliere onderwijs bevindt zich dan ook meestal meer in de fases 2 en 3. Het kan echter ook voor hen waardevol zijn om fase 0 en 1 kort te doorlopen. Er kunnen toch vaak nog nieuwe inzichten opgedaan worden.

Hieronder bespreken we de verschillende fases in data-ondersteund ontwikkelen. Je kunt naar beneden scrollen en alle fases doorlezen, of via het snelmenu rechts meteen naar de gewenste fase gaan.

Fase 0. Gezamenlijk ontwerp

_

0
data-ondersteund ontwikkelen

Fase 0. Gezamenlijk ontwerp

De eerste stap in de reis naar data-ondersteunde ontwikkeling van de onderwijskwaliteit is het hebben van de juiste data. Dit lijkt misschien simpel, op een school wordt vaak ontzettend veel geadministreerd. Maar met willekeurig administratie ben je er nog niet. Want wat administreer je wel, wat niet, met welk doel, op welke manier en wat doe je er vervolgens mee? Wat zegt de verzamelde data over de onderwijskwaliteit van een school?

Uitersten in data verzameling

Er is sprake van twee uitersten binnen organisaties met een fase 0 vraag. Aan de ene kant zijn er organisaties die te weinig data verzamelen, omdat ze niet goed weten waarvoor ze dat zouden moeten doen, of hoe ze het moeten doen. Aan de andere kant zijn er organisaties die verdrinken in een zee van beschikbare data, omdat ze meer administreren dan dat ze nodig hebben.

Wat moet er gebeuren?

Voordat er data verzameld wordt, is het belangrijk dat de organisatie begint met het opstellen van een visie en doelen. Alleen data die gebruikt wordt, hoef je te verzamelen. Daarbij moet de organisatie inzichtelijk hebben aan wie zij onderwijs geven. Welke kenmerken van de populatie moeten daarbij verzameld worden? En op basis daarvan: waartoe geven we onderwijs? En welke data hebben we nodig om te controleren hoe wij het doen?

Kwaliteitszorg schoolbeleid

Wat is de wens?

Organisaties die met fase 0 aan de slag willen gaan, hebben de wens op een zinvolle, structurele manier data te gaan verzamelen. Zij willen op een betrouwbare manier data eenduidig vastleggen, met een goed plan en doel. Zodat dit uiteindelijk de leerlingen verder helpt in hun ontwikkeling.

Maatwerk met TRIPS

Organisaties die aan het begin van fase 0 staan hebben een behoorlijke taak te vervullen. TRIPS biedt hierin maatwerk en werkt in deze fase nauw samen met de organisatie. Sommige organisaties hebben alleen wat input en feedback nodig, andere willen graag samen met ons het hele plan ontwerpen en doorlopen waarbij wij aanwezig zijn bij alle projectvergaderingen.

    Vragen voor data verzameling

 • Voor wie?
 • Waartoe?
 • Welke doelen en visie?
 • Welke data?
 • Wanneer?

Fase 1. Slim en efficiënt omgaan met data

_

1

Fase 1. Slim en efficiënt omgaan met data

Efficiënt gebruik maken van de data is dichterbij dan je denkt. Wanneer er geen tijd meer verloren gaat aan nutteloze administratie en berekeningen, is er ruimte om meer te onderzoeken. Pas dan kan de onderwijskwaliteit structureel, data-ondersteund ontwikkeld worden en beter inzichtelijk gemaakt worden waarom resultaten zijn zoals ze zijn, wat resulteert in een beter onderbouwde verantwoording naar de inspectie en het bestuur, maar ook naar collega’s, ouders en jezelf!

In de eerste fase ligt de focus op het verlagen van de werkdruk door op een consequente  manier alleen nuttige data te verzamelen. De verschillende gegevens worden automatisch verzameld en samengebracht waardoor niet alleen de toegankelijkheid verhoogd wordt, maar er ook gemakkelijk informatierijke visualisaties gemaakt kunnen worden met alle beschikbare data.

Bekijk deze video en leer in enkele minuten wat TRIPS voor jouw school kan betekenen in Fase 1, of scrol naar beneden en lees welke stappen ondernomen worden om effectief en efficiënt met data aan de slag te kunnen gaan.

Data komt samen in één systeem

In het onderwijs is data is vaak versplinterd over verschillende systemen. Het is noodzakelijk dat alle gegevens die relevant zijn voor de school samen komen op één plek. Dit voorkomt dat leraren tijd kwijt zijn aan het zoeken van diverse inloggegevens, of meerdere systemen uit het hoofd moeten leren kennen en bijbehorende specifieke analyses moeten kunnen interpreteren.

Bronsysteem gegevens automatisch overnemen

Het is niet de bedoeling dat er dubbel geadministreerd wordt. TRIPS haalt de data automatisch uit de systemen waarin deze opgeslagen staan, het functioneert als een soort tussenstation waarin alle data samenkomt. Het invoeren gebeurt dus gewoon in de systemen zoals de school het gewend is.

Algoritmes om data automatisch te koppelen

Platte gegevens zijn vaak onvoldoende om de juiste analyses te maken. Er is een combinatie van data nodig om bepaalde inzichten boven water te krijgen, dit is monnikenwerk wanneer het met de hand gedaan wordt. Daarom worden er in TRIPS logische algoritmes gebruikt om de verschillende gegevens automatisch te koppelen.

Continue inzicht in de opbrengsten

Elke nacht worden nieuwe gegevens uit de bronsystemen in TRIPS verwerkt. Hierdoor is de data altijd up-to-date en is er continu zicht op de laatste analyses en opbrengsten. Er kan dus real time aan de knoppen gedraaid worden zodra er nieuwe inzichten beschikbaar zijn.

Vergelijkingen en trendanalyses

De gegevens kunnen op diverse niveau’s geaggregeerd worden, bijvoorbeeld op leerling-, groep-, leerjaar-, bouw-, school- of bestuursniveau. Zo kunnen vergelijkingen gemaakt worden op alle lagen. Alle beschikbare data kan hiervoor worden gebruikt, het is bijvoorbeeld mogelijk om de absenties of tevredenheid te vergelijken met de opbrengsten. Bij deze vergelijkingen kunnen niet alleen gegevens van de huidige status gebruikt worden, maar er kunnen ook trendanalyses over voorgaande jaren worden opgesteld.

data-ondersteund ontwikkelen

Hierboven staat bijvoorbeeld een visualisatie van het percentage leerlingen van de afgelopen 4 jaar met een hoog IQ vergeleken met het percentage leerlingen die op een gevorderde niveau scoren. Zo kan en gemakkelijk hard gemaakt worden waarom bepaalde resultaten zijn zoals ze zijn, onderbouwd met de benodigde gegevens.

Doen wat we nu al doen, maar dan efficiënt

Het is niet de bedoeling dat er iets nieuws gedaan wordt, want er is vaak geen tijd voor nieuwe dingen, maar we kunnen wel veel tijd besparen door efficiënter te werken. Verspil geen tijd meer aan het saaie monnikenwerk om data inzichtelijk te maken, maar zorg ervoor dat dit automatisch gebeurt zodat er meer tijd overblijft om aandacht te besteden aan de leerlingen en het geven van goed onderwijs.

    TRIPS in fase 1:

 • Geen extra werk, iedereen werkt hetzelfde
 • Analyses zoals de school het gewend is
 • Benamingen, volgordes en jargon van de school
 • Alle gegevens overzichtelijk bij elkaar
 • Complexe berekeningen met één druk op de knop
 • Gemakkelijk vergelijken van gegevens
 • Gemakkelijk het effect van ontwikkelingen meten

Fase 2. Data ondersteunde professionalisering

_

2

Fase 2. Data ondersteunde professionalisering

Na fase één kan er gericht worden op fase twee, hierin verzamelen leraren online feedback van leerlingen, collega’s of coaches en vullen zelfreflecties in om het pedagogisch- en didactisch handelen in kaart te brengen. Deze en andere data neemt de leraar mee in een ontwikkelgesprek met een leidinggevende die zij samen voorbereiden. Zo kan hij zijn intuïtie onderbouwen en data-ondersteunde keuzes maken voor ontwikkelingstrajecten.

Datagebruik voor verandering

Wanneer de juiste data op een consequente manier verzameld wordt, is het de uitdaging om deze in te gaan zetten voor verandering. Nog te vaak blijft het bij monitoren van de status quo, daar willen we vanaf! Met data kan veel beter gecontroleerd worden of doelen bereikt worden, kunnen er betere beslissingen gemaakt worden en leerbehoeften worden makkelijker geïdentificeerd.

    Drie essentiële oplossingen:

 • Vaker en gerichte feedback; op momenten dat het écht relevant is.
 • De docent bepaalt zelf op welk moment en van wie hij feedback uitvraagt (altijd in samenspraak met een leidinggevende).
 • Feedback geven en krijgen kan ook leuk zijn! Het bewijs ligt in Quest, de enquête-module in TRIPS met spelelement die zowel door leerling als docent als zeer positief wordt ervaren.
data-ondersteund ontwikkelen

Professionalisering

In de eerdere fases wordt vooral kwantitatieve data verzameld, zoals cijfers en jaarlijkse enquêtes. Een docent met een leervraag heeft echter meer data nodig dan alleen de cijfers van de leerlingen. Hij wil ook onderzoeken wat de leerlingen van zijn les vinden, wat er volgens hen goed gaat en wat hij beter zou kunnen doen. In deze fase zijn docenten actief bezig met het verzamelen van meer subjectieve data over zijn lesgeven.

Deze feedback moet een goede fundering hebben, zodat docenten blind kunnen vertrouwen op de ingevulde enquêtes van leerlingen en collega’s. Met het uitzetten van één of twee enquêtes per jaar kan een school veel relevante momenten mislopen; er gebeurt natuurlijk het hele jaar ontzettend veel in de klas en daarbuiten. Daarom kan hij met de Quest module in TRIPS op elk moment, gemakkelijk korte enquêtes uitzetten over datgene wat op dat moment speelt.

Gesprekken: constructieve inhoud met balans tussen docent en leidinggevende

De gesprekkencyclus tussen de docent en zijn leidinggevende is ontwikkelingsgericht. Op basis van de leerresultaten en feedback van leerlingen en collega’s wordt samen onderzocht waar de docent nog in kan groeien. De docent heeft zelf continu inzicht in wat er wel en niet goed gaat en kan dus in de voorbereiding voor een gesprek punten aanstippen waar hij aan gaat werken. Commitment met gemaakte afspraken is hoog, omdat het helder is waar deze op zijn gebaseerd: actuele en objectieve informatie waar de docent zélf eigenaar van is.

Bekijk TRIPS Talks >

Fase 3. Eigenaarschap en open feedback cultuur

_

3

Fase 3. Eigenaarschap en open feedback cultuur

Activiteiten ten behoeve van de professionele ontwikkeling hebben het meest zin wanneer deze vanuit de interesse van de leraar zelf komt en wanneer deze samen met collega’s ondernomen worden. In fase drie kiezen leraren dan ook zelf de onderwerpen waarover zij feedback willen en zijn zij eigenaar van het verzamelen van deze gegevens. Binnen het team heerst een open feedbackcultuur. Men weet waar de sterke- en ontwikkelpunten liggen binnen het team en ondersteunen elkaar hierin door middel van observaties en feedback.

Analyseren: docent aan het roer met leidinggevende als coach

Ontwikkeling gebeurt niet alleen na een moment van ‘beoordeling’. Het is een doorlopend proces, maar helaas voelt dat voor veel docenten niet zo. Precies deze mindset is volgens ons het verschil tussen het oude en het nieuwe onderwijs. Ontwikkeling is niet van bovenaf op te leggen. Het ontstaat door vertrouwen, motivatie en de juiste gereedschappen om het zelf te kunnen doen.

Daarom staat de docent in onze werkwijze aan het roer van zijn eigen ontwikkeling. Vanaf nu geen top-down analyses en beoordelingen meer waar de docent zich moeilijk aan kan binden. Hij kan met behulp van TRIPS zelf onderzoek doen en conclusies trekken, gebaseerd op betrouwbare data. Leidinggevenden spelen een coachende rol en sturen bij wanneer het nodig is.

Actie: van afspraak naar zichtbare ontwikkeling

Een afspraak nakomen (docent) of monitoren (leidinggevende) is lastig wanneer de drijfveer onduidelijk en/of het effect moeilijk meetbaar is. Een afspraak is maar een klein stukje in een veel groter geheel: de ontwikkelreis.

In onze werkwijze maken docenten met hun leidinggevende persoonlijke doelstellingen, waar ze zelf pro-actief mee aan de slag kunnen. Correlaties uit TRIPS zorgen voor het wetenschappelijke bewijs dat hun acties écht gaan leiden tot meer leerplezier en betere resultaten in de klas.

Bekijk de TRIPS Explore >

Sterke punten en uitdagingen binnen het team

Iedereen in de organisatie is continu met zijn eigen ontwikkeling bezig. Er bestaat een growth-mindset bij het hele team en daarmee een open, onderzoekende sfeer. Een docent met een leervraag durft deze in het team neer te leggen. Collega’s bieden aan te komen kijken in de klas en feedback te geven. Het team deelt de eigen dashboards en ontwikkeldoelen. Hierdoor is inzichtelijk wie welke sterke punten heeft en waar hij een collega kan helpen.

Bekijk de TRIPS teampagina >

Fase 4. Structureel onderzoek en kunstmatige intelligentie

_

4
Schoolprocessen professionaliseren met TRIPS

Fase 4. Structureel onderzoek en kunstmatige intelligentie

In de laatste fase worden heldere doelstellingen geformuleerd voor ontwikkelingstrajecten en interventies. Er wordt structureel onderzoek gedaan om het effect hiervan te meten en dit effect wordt vervolgens vergeleken met de opbrengsten in de school. Met kunstmatige intelligentie kan inzichtelijk gemaakt worden welke competenties of interventies het meeste effect hebben op de opbrengsten en kan advies gegeven worden over hoe de optimale ontwikkeling vormgegeven kan worden.

Linkedin

Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

Let’s talk